<< Back

paustak  paircaya     

 

naava : Aqa-Saas~a : laaoksaMKyaaSaas~aIya AByaasax: baI.e.Baaga 2 : saoima. 3 : paopar 4 ( saaolaapaUriva )
laoKak : Da^.baI.eca.damajaI | Da^.esa.ena.kdma | Da^.Aar.ko.paaTIla | Da^.esa.DI.cavhaNa
AavaRttaI : sapToMbar 2023
kaoD naMbar : jao 482
paRYz : 123
ikMmata : 70
vaNa-na :
  

Copyright © 2006 Phadke Prakashan. All rights reserved.
Designed and Maintained By
n Om Software Technologies n